زبانکده اوج

تاریخچه شکوه

 

آموزش زبان انگلیسی در اوج 10 سال پیش در چابهار از یک آموزشگاه کوچک آغاز شد و به همت جناب آقای ناصر بهرامی گسترش یافت و در تمام فراز و نشیب های اقتصادی و سیاسی و آموزشی کشور توانست به لطف کارایی و به روز بودن سیستم خود بقا یافته و تا به امروز سرافراز باقی بماند، این دوام خود نشانه ای از قابلیت انعطاف این سیستم و تلاش برای ارائه آخرین روشهای تدریس زبان در ایران میبباشد.

شرح حاضر که به همت گروه آموزش در اوج تهیه شده بر اساس روش تدریس زبان به عنوان زبان خارجی (EFL) طراحی شده و در موسساتی که به عنوان نمایندگان اوج در سرتاسر این مرز و بوم بکار مشغولند استفاده میشود. شایان ذکر است که به جهت پویایی آموزش زبان انگلیسی در جهان اوج نیز همگام با تغییرات جهانی اقدام به تغییر کتابهای مورد استفاده خود نموده و خواهد نمود. بنابراین کتابهای ذکر شده در این بروشور در سال 2018 انتخاب گردیده که مسلما در آینده و همزمان با ارائه کتب جدید در دنیای آموزش زبان انگلیسی (ELT) تغییر خواهند نمود